Số hóa

Số hóa tài liệu lưu trữQuy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Quy trình về nghiệp vụ số hóa tài liệu trên Phần mềm lưu trữ dùng chung;

source

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.